Zmiana Regulaminu 12.12.2018

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od dnia 12 grudnia 2018 r. zmian w ustawie Prawa telekomunikacyjnego nastąpi zmiana w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci TelNet dla Abonentów TelNet Krzysztof Drozd.

Treść ustawy dostępna jest tutaj:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001118

Wypełniając obowiązek ustawowy wskazujemy, iż w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci TelNet dokonane zostały zmiany polegające dodaniu oraz zmianie treści postanowień.
W treści regulaminu wprowadzone zostały zmiany w poniższych postanowieniach:

Rozdział I:
1. zmianie ulega zapis w pkt. 4 dotyczący określeń użytych w Regulaminie:
Dostawca Usług
2. w pkt 4 dodane zostały nowe określenia użyte w Regulaminie:
Forma elektroniczna, IBOK, Trwały nośnik, Windykacja

Rozdział II:
1. zmiana zapisu w pkt 1
2. Dodane nowe pkt 2 i 5
3. pkt 2-22 otrzymuje nową numerację jako pkt 3-24
4. w starym pkt 7 (nowy pkt9) dodano ppkt c, w starym pkt 11,12 i 14 (nowy pkt 13,14 i 16 zmieniono treść zapisu)

Dodano nowy Rozdział III
Stare Rozdziały od III do XV otrzymały nową numerację od IV do XVI

Rozdzial V (stary IV):
1. dodano nowy pkt 6 i pkt 8 w związku z czym pkt 6-11 otrzymały nową numerację 7-13

Rozdział  VI (stary V):
1. zmieniono zapisy w pkt 1 i 3

Rozdział  XIII (stary XII):
1. zmieniono zapisy w pkt 21

Rozdział XV (stary XIV):
1. zmieniono zapisy w pkt 1 i 2
2. dodano pkt 3-11
3. stare pkt 3 ,4 i  7otrzymały nowa numerację 12-14
4. usunięto stare pkt 5-6


Rozdział  XVI (stary XV)
1. stary pkt 5 otrzymał nową numerację pkt 6
2. dodano nowy pkt 5

 

W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Świadczenia Usług przez TELNET Krzysztof Drozd, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”) w terminie do dnia 12.12.2018 r.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 57 ust.6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późniejszymi zmianami) proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, Operator TELNET ma prawo dochodzić od Państwa zwrotu równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.


Aktualnie obowiązujący Pełny Regulamin dostępny pod linkiem:

PLIK_AKTUALNY_REGULAMIN_12122018