Wzór rozwiązania umowy

 

Wzór rozwiązania umowy

WZÓR FORMULARZA ROZWIĄZANIA UMOWY

…………………………………………..

miejscowość ,data

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET/TELEFONII/TELEWIZJI

 

zawartej w ................................................... dnia ............................ pomiędzy stronami:

TelNet Krzysztof Drozd z siedzibą w Ropczycach ul. Św. Barbary 3, (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 10454) NIP: PL 8181676448, Regon 180960387 zwanym Operatorem

a

Imię i nazwisko/Nazwa Firmy

 

Adres zamieszkania

 

Adres korespondencyjny (o ile jest inny niż adres zamieszkania

 

PESEL/NIP

 

Seria i numer dowodu osobistego

 

Adres e-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Adres miejsca świadczenia usługi/zakończenia sieci

 

zwanym Abonentem .

 

Niniejszym wypowiadam Umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet zawartą w ....................................... dnia .............................. , z zachowaniem przewidzianego treścią w/w Umowy okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca okresu wypowiedzenia.

Oświadczam jednocześnie, że uregulowałem/am wszystkie opłaty abonamentowe za okres trwania Umowy lub zobowiązuje się do uiszczenia zaległych opłat nie później niż w terminie czternastu dni od chwili rozwiązania Umowy oraz dopełnił/a wszelkich obowiązków przewidzianych postanowieniami Umowy i Regulaminu Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet.

 

 

 

......................................................................                                                                                                                     ......................................................................

Podpis Abonenta                                                                                                                                                                Podpis i data przyjmującego wypowiedzenie