Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w sieci TELNET

 

TELNET jest lokalną firmą rozpoznawalną na rynku i wychodzącą naprzeciw swoich Abonentów. W związku z tym podjęliśmy odpowiedzialne zgodne z naszymi przekonaniami decyzje o wprowadzeniu szeregu udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

 

1) Na żądanie użytkownika końcowego będącego osobą niepełnosprawną dostarczymy nieodpłatnie wzorce umowne stosowane przez Dostawcę usług tj. wzór umowy abonenckiej, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki poszczególnych usług w sposób:

a) na papierze w formie wydruku przy użyciu dużej czcionki (16)

b) w postaci elektronicznej w formie tekstowej

c) na papierze w alfabecie Braille'a – przesyłane są na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej na adres korespondencyjny, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania.

 

2) W swojej siedzibie TELNET umożliwia komunikację audiowizualną dla osób niesłyszących lub niemówiących z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego za pomocą dostosowanych do tego celu urządzeń (telekonferencja). Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania
z udogodnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu zobowiązana jest zgłosić zamiar skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych. Zgłoszenia dokonuje się w formie mailowej wysyłając stosowne żądanie na adres mailowy telnet@r-ce.pl

3) Oferujemy telefoniczne urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne (modele posiadające klawiaturę przyckiskową - telefony wyposażone w co najmniej jeden przycisk wyróżniony w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (w przypadku wyróżnienia tylko jednego przycisku jest to przycisk oznaczony cyfrą pięć poprzez wypusty na przycisku) lub równoważną funkcjonalność umożliwiającą wybranie określonego numeru. W związku z potrzebą fizycznego oznaczenia przycisku nie oferujemy modeli dotykowych.

 

4) Zapewniamy pomoc osoby reprezentującej TELNET we właściwym skonfigurowaniu telefonicznego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej. Pomoc dostępna jest w BOK lub przez telefon, a na wniosek może być udzielana takiej osobie w miejscu jej zamieszkania.